Algemene voorwaarden:

Artikel 1. Algemeen

Illa Wolters Lifecoaching staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 77864689. Deze voorwaarden gelden voor alle websites die worden beheerd door Illa Wolters Lifecoaching.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een inschrijving, registratie en of aankoop van een product door een klant. Illa Wolters Lifecoaching is gerechtigd inschrijvingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld. Door het registreren op een van de websites van Illa Wolters Lifecoaching en/of aankopen van een product of dienst, gaat de klant automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. Illa Wolters Lifecoaching zal de gegevens van de klant nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke klant kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden van de nieuwsbrieven door op de URL te klikken onderaan de ontvangen e-mail.

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 De bij de cursus(sen), training(en) en product(en) genoemde prijs is in Euro’s, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 Illa Wolters Lifecoaching kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Bij inschrijving ontvangt u de nota voor de workshop, cursus of training. De nota dient binnen 14 dagen voldaan te worden.

5.2 De klant geeft Illa Wolters Lifecoaching toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden

Voor niet digitale workshops/cursussen en trainingen

6.1 Je kunt jouw deelname tot 30 dagen (tenzij anders vermeld) voor aanvang van de eerste bijeenkomst van een workshop, cursus of training, die niet digitaal is, schriftelijk of per e-mail annuleren. De administratiekosten van inschrijving en annulering bedragen € 25,-. Na jouw annulering krijg je het cursusgeld, verminderd met € 25,- administratiekosten, teruggestort.

6.2 Indien jouw annulering binnen 30 dagen (tenzij anders vermeld) voor aanvang van de eerste bijeenkomst van een workshop, cursus of training (niet online) plaatsvindt, is teruggave van cursusgeld niet meer mogelijk. Ook niet bij ziekte. In het algemeen kun jij iemand anders jouw deelnemersplaats laten innemen. Wij willen dit wel graag van te voren met je overleggen.

6.3 Indien op het moment van annulering het cursusgeld voor een niet digitale workshop, cursus of training nog niet betaald is, zijn de administratiekosten à € 25,- ook verschuldigd.

Online workshops, cursussen en trainingen

Voor online workshops, cursussen en trainingen geldt een termijn van 15 dagen, tenzij expliciet anders vermeld is, in de aankondiging van deze workshops, cursussen en trainingen op de website.

Een-op-een coachingsgesprekken

6.4 Een-op-een coachingsgesprekken dienen uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail te worden geannuleerd of verzet door de cliënt. Een annulering of verzetten van de afspraak binnen 24 uur betekent geen teruggave van het verschuldigde bedrag.

Wanneer een workshop, cursus, training of coachingsgesprek niet door gaat

6.5 Indien de workshop, cursus, training of het coachingsgesprek door Illa Wolters Lifecoaching wordt geannuleerd, wordt het volledige cursusgeld z.s.m. en in elk geval binnen twee weken teruggestort op de rekening waarmee het cursusgeld is betaald.

6.6 Een workshop, cursus training kan door Illa Wolters Lifecoaching worden geannuleerd wanneer er minder dan 5 deelnemers zijn. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Illa Wolters Lifecoaching.

Bijzondere evenementen

6.7 Voor bijzondere evenementen zoals conferenties, seminars en jubileumactiviteiten kunnen afwijkende annuleringsregelingen gelden. In de aankondigen van dergelijke bijzondere evenementen wordt dit vermeld.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Illa Wolters Lifecoaching hanteert een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld per dienst of product.

7.2 In het kader van deze bedenktijd mag de klant, indien de klant het product of online cursus om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar account en/of inschrijving binnen 2 weken annuleren.

7.3 Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal Illa Wolters Lifecoaching het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de klant terug betalen, met uitzondering van de eventueel gemaakte kosten van materialen of inkoop workshop, cursus of training. Hieronder valt ook een-op-een coaching. Illa Wolters Lifecoaching behoudt het recht om te vragen naar de redenen van annuleren.

Artikel 8 Producten retourneren

8.1 Heeft u als consument iets besteld op deze website? Dan heeft u gedurende een periode van 14 dagen na ontvangst van een product het recht om de overeenkomst te ontbinden op grond van uw herroepingsrecht. Wilt u daarvan gebruik maken, download dan hier het Formulier voor herroeping.

8.2 Het bestelde product moet ook voldoen aan hetgeen u hiervan mocht verwachten op grond van onze overeenkomst, mede gelet op de aard van het product en onze mededelingen over het product. Indien een product bij levering naar uw mening hieraan niet voldoet, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij verzoeken u daarbij duidelijk aan te geven om welk product het gaat, en wat er mis is. We zullen u aan de hand daarvan nadere instructies geven. Onze contactgegevens treft u hieronder aan.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij Illa Wolters Lifecoaching of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Illa Wolters Lifecoaching of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Illa Wolters Lifecoaching is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede inbegrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Illa Wolters Lifecoaching tegen alle aanspraken van derden terzake.

10.2 Onze website kan links bevatten naar andere websites. Je erkent en stemt ermee in dat wij geen enkele invloed hebben op dergelijke websites, indien die niet door Illa Wolters Lifecoaching beheerd worden. Wij hebben dan ook geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke websites. Wij raden u aan om op elke website de daar beschikbare voorwaarden en privacybeleid te raadplegen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Illa Wolters Lifecoaching heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal Illa Wolters Lifecoaching dan schriftelijk aan de klant meedelen.

11.2 Illa Wolters Lifecoaching is bij overmacht niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Deze algemene voorwaarden respecteren jouw rechten op grond van dwingend consumentenrecht.

12.3 Alle geschillen tussen partijen, die niet onderling tot een oplossing leiden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13 Persoonsgegevens

13.1 Als consument sta je ervoor in, dat alle gegevens die je op de website invult, correct zijn.

13.2 Wij verwerken de via onze website verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacy beleid.

14 Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres,
e-mailadres en/of telefoonnummer:

Illa Wolters Lifecoaching
Kerkweg 49
3334 SM Zwijndrecht
Telefoon: 06 4166 7497
E-mail: s.c.wolters@gmail.com

15 Producten retourneren, overeenkomstig Artikel 8 aan:

Illa Wolters Lifecoaching, Kerkweg 49, 3334 SM Zwijndrecht